NL | EN
"Alles kan verbeterd worden."
- C.W. Barron -

Op onze emailberichten en ieder gebruik hiervan is de volgende disclaimer uitdrukkelijk van toepassing:


Vertrouwelijke informatie – De informatie verzonden in dit e-mailbericht (inclusief de eventuele bijlage(n)) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of gebruik van de in het e-mailbericht en/of de eventuele bijlage(n) ontvangen informatie niet toegestaan. Wij verzoeken u vriendelijk de afzender direct hiervan te informeren door dit bericht te retourneren en vervolgens het origineel en eventuele kopieën te verwijderen.


Geen contractuele relatie – Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vormt dit e-mailbericht en de eventuele bijlage(n) geen overeenkomst dan wel een aanbieding of een aanvaarding van een aanbieding tot het sluiten van een overeenkomst. Verder mag dit e-mailbericht en de eventuele bijlage(n) niet worden gebruikt voor het wijzigen, aanvullen, vervangen dan wel afstand doen van enig(e) recht(en) met betrekking tot een bestaande overeenkomst of andere bindende voorwaarden.


Technische informatie – Door gebruik te maken van de technische informatie in dit bericht gaat u ermee akkoord dat de genoemde technische informatie uitsluitend voor informatiedoeleinden wordt verstrekt, zonder enige vorm van waarborg of garantie, en geheel voor eigen risico wordt aangenomen en gebruikt. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren. In deze paragraaf wordt onder ‘Technische informatie’ verstaan alle technische adviezen, aanbevelingen, tests of onderzoeken met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie die verband houdt met de keuze van een product voor een bepaald gebruik of een bepaalde toepassing.